Wanneer je een shoot bij Christel Fotografie boekt, ga je akkoord met de onderstaande Algemene Voorwaarden:

Definities


 1. a. Fotograaf: Christel Photography, gevestigd te Brinkrijk 142, Pijnacker, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72539542.
 2. b. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht verstrekt aan de Fotograaf.
 3. c. Foto’s: Alle foto’s die zijn gemaakt in het kader van de opdracht, inclusief maar niet beperkt tot digitale en/of analoge foto’s.
 4. d. Gebruik: Elke vorm van verveelvoudiging, openbaarmaking, verspreiding, publicatie of exploitatie van de foto’s.

Toepasselijkheid

 1. a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen de Fotograaf en de Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. b. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen.

Aanbiedingen en offertes

 1. a. Alle aanbiedingen en offertes van de Fotograaf zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. b. De Fotograaf behoudt zich het recht voor om prijzen en voorwaarden te wijzigen.

Uitvoering van de opdracht

 1. a. De Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, in de stijl waarin hij/zij gebruikelijk werkt.
 2. b. De Fotograaf bepaalt de keuze van de foto’s, tenzij anders overeengekomen.
 3. c. De Fotograaf zal zich inspannen om binnen de overeengekomen termijn te leveren, maar is niet aansprakelijk voor overschrijding van deze termijn.

Gebruiksrechten en levering

 1. a. De Opdrachtgever verkrijgt het recht tot gebruik van de foto’s na volledige betaling van de overeengekomen vergoeding.
 2. b. De Fotograaf behoudt het auteursrecht op alle foto’s.
 3. c. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de foto’s te bewerken of te laten bewerken zonder schriftelijke toestemming van de Fotograaf.

Betaling

 1. a. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op de door de Fotograaf aangegeven wijze.
 2. b. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij/zij een rente verschuldigd van 20% per maand.

Aansprakelijkheid

 1. a. De Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verlies of beschadiging van de foto’s tijdens verzending of transport.
 2. b. De aansprakelijkheid van de Fotograaf is beperkt tot het bedrag van de overeengekomen vergoeding.

Annulering

 1. a. Bij annulering van de opdracht door de Opdrachtgever is deze een vergoeding verschuldigd voor de reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

Overmacht

 1. a. In geval van overmacht heeft de Fotograaf het recht de overeenkomst op te schorten of te ontbinden zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.

Geschillen

a. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de Fotograaf partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.